PRÓG ZOSTAŁ PRZEKROCZONY!

9 września 2009 r. w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamińskiego 49 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Przekroczyć próg”, który szkoła realizowała wspólnie ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga (ZCDK) od  1 sierpnia 2008 r. do 30 września br. Projekt powstał z myślą o uczniach pierwszych klas Zespołu Szkół i miał za zadanie zapobiegać  znacznemu odpływowi ze szkoły młodzieży rozpoczynającej naukę, zwłaszcza w pierwszym etapie nauki.

Konferencja zgromadziła grono dyrektorów i pedagogów krakowskich szkół zawodowych oraz liceów i gimnazjów, a ponadto zaszczycili ją swoją obecnością: p. Anna Korfel-Jasińska – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UMK, p. Andrzej Martynuska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, p. Jan Niedzielski – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konferencję wspólnie otworzyli gospodarze spotkania:  dyrektor szkoły p. Antoni Juszczyk oraz sekretarz naczelny ZCDK p. Krzysztof  Wolski, witając w progach szkoły wszystkich przybyłych.

Skąd pomysł na taki projekt?
Sekretarz K. Wolski w prosty sposób wskazał, że to konsekwencja podążania za patronem Dzieła Kolpinga, który swoją troską otaczał głównie młodzież pracującą i uczącą się – czeladników. A, że historia lubi się powtarzać, współczesne czasy również mnożą przeszkody, które młodzież musi pokonywać, w czym dorośli powinni ją wspierać. W ramach tego projektu zdecydowano się na pomoc uczniom rozpoczynającym naukę w szkole średniej – co stanowi niewątpliwie bardzo trudny moment w życiu młodego człowieka. Potwierdzili to w swoich wystąpieniach specjaliści zajmujący się problematyką dzieci i młodzieży – psycholog p. Dorota Krzywicka i ks. Andrzej Augustyński ze Stowarzyszenia „U Siemachy”. Ich referaty spotkały się z gorącym przyjęciem przez słuchaczy i stanowiły niewątpliwie bardzo interesujący punkt konferencji. Zarówno pani psycholog, jak i ksiądz, pokazali młodego człowieka na tle otaczającej go globalnej rzeczywistości pełnej „dywersantów” w postaci telewizji, internetu i masowej kultury, w której konsumpcja stanowi sens istnienia. Ale dorosłym nie wolno obrazić się na tę rzeczywistość – mają obowiązek udowadniać młodym, że „człowiek jest istotą stukrotnie bardziej twórczą niż konsumpcyjną” – jak powiedział ks. Augustyński. A to wymaga poświęcenia młodym swojego czasu i stawiania im wysokich wymagań. Trzeba ich wspierać przekonując, że potrafią! mogą! dadzą radę!

Takie właśnie podejście do młodzieży miały osoby biorące udział w projekcie, które poprzez swoje zaangażowanie pociągnęły za sobą uczniów udowadniając, że szkoła może być miejscem, gdzie dzieją się rzeczy ciekawe, a wręcz porywające.

Efekty tych, zaledwie jednorocznych, działań zostały przedstawione  przez p. Elżbietę Zabrzeńską – psycholog ZSE nr 1, która była główną pomysłodawczynią rozwiązań projektowych oraz współautorkę projektu i jego koordynatorkę z ramienia ZCDK p. Bożenę Michałek.

Z podsumowania obu pań wyłonił się sukces!
Prawidłowa analiza problemu i odpowiednio do niej dobrane działania projektowe, o których mówiła p. E.Zabrzeńska, to połowa powodzenia projektu. Jego realizacja zgodna z tymi założeniami oraz wymogami formalnymi, to druga połowa sukcesu – przełożona na język wykresów i zestawień liczbowych, które przygotowała i zaprezentowała p. B. Michałek.

Jasno z nich wynikało, że wszystkie założenia zostały zrealizowane, a wskaźniki, które stanowią o mierzalności wykonania tych założeń znacznie przekraczały te zaplanowane. Na szczęście wymogi formalne, których dopełnienie jest nie lada trudnością w realizacji projektów (o czym wcześniej mówił w swoim wystąpieniu dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy p. A. Martynuska), nie zagłuszyły istoty projektu „Przekroczyć próg”. Z suchych danych liczbowych wynikało coś, co stanowi o prawdziwym sukcesie tego projektu: to jego aspekt ludzki – więź jaka powstała między młodymi ludźmi i ich wychowawcami (wychowawcami w szerokim rozumieniu tego słowa).
Wyłonił się obraz uczniów zaangażowanych w życie szkoły, chętnie podejmujących nowe wyzwania, otwartych na współpracę z nauczycielami, a przez to osiągających lepsze wyniki w nauce i lepiej radzących sobie ze swoimi problemami. I taką wspaniałą młodzież – współorganizującą tę konferencję –  mogli spotkać w progach szkoły zaproszeni goście. Za jej szczególne zaangażowanie w cały projekt dziękowała p. Barbara Wolska – pedagog szkolny, odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu ze strony szkoły. W niezwykle ciepłym i osobistym wystąpieniu, swoją wdzięcznością objęła wszystkie osoby, które przyczyniły się do sukcesu projektu.
Był to ostatni oficjalny element konferencji.

Ale na tym nie koniec, mimo że realizacja projektu dobiega końca.
Dyrektor A. Juszczyk postanowił, że szkoła (już w ramach własnych środków) będzie w dalszym ciągu oferować rozpoczynającym naukę dodatkowe zajęcia, bo pomagają one uczniom lepiej zaadaptować się w nowej szkole.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)