fbpx

Kapitał Żelazny

Kapitał żelazny jest jednym z najważniejszych narzędzi zapewniających organizacji trzeciego sektora długoletnią stabilność finansową. I właśnie w tym celu jest realizowany. Posiadanie kapitału żelaznego zabezpiecza organizację w jej dziele realizacji założeń strategicznych i prowadzenia działań statutowych, z których one wypływają.

Kapitał żelazny finansuje organizację, dla której pracuje poprzez dostarczanie dochodu od zgromadzonego majątku którym mogą być różnorodne, zależnie od przyjętej strategii inwestycyjnej, instrumenty. Co istotne, kapitał żelazny nie może być w pełni zużywany na działalność organizacji – ma jej zapewniać finansowanie, ale sam może wymagać dofinansowania i rozwijania lub co najmniej pozostawania na tym samym poziomie. Tak pozyskany kapitał może być przeznaczany na bieżącą realizację zadań organizacji lub też powstanie jakiegoś strategicznego projektu. W tym drugim przypadku, jest to więc fundusz celowy, czyli wyodrębniony ze względu nie tylko na swój strategiczny charakter kapitału żelaznego, ale też sprecyzowany cel.

Zarząd Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zdecydował się właśnie na ten wariant, stąd też rozmowy na temat pozyskania kapitału żelaznego z darczyńcami oraz potencjalnymi darczyńcami były ukierunkowane na problematykę ufundowania hospicjum domowego. Jest to projekt strategiczny wymagający dużego budżetu. Idea hospicjum jest zgodna z misją i wizją organizacji, a także czterema celami strategicznymi, przyjętymi w strategii rozwoju ZCDK w Polsce na lata 2021 – 2026.

Posiadanie kapitału żelaznego to dla każdej organizacji większa możliwość rozwoju i zapewnienie stabilności działań dla jej beneficjentów. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce już od trzydziestu lat realizuje działania społeczne na rzecz seniorów, dzieci, młodzieży, osób bezrobotnych i innych grup potrzebujących wsparcia. Do tej pory działania te finansowaliśmy głównie z pozyskiwanych grantów i dotacji.

Dzięki kapitałowi żelaznemu będziemy mieć szansę dywersyfikować źródła finansowania i nieco uniezależnić się od konkursów grantowych. Ale też dzięki zyskom z kapitału będziemy mogli zabezpieczyć wkład własny w projektach. Wejdziemy też z naszymi działaniami w zupełnie nowe środowisko. To mobilizuje do ciągłego profesjonalizowania się i ulepszania jakości naszych działań. Właśnie dlatego postawiliśmy na budowanie kapitału żelaznego!

Beata Harasimowicz
Wiceprzewodnicząca Dzieła Kolpinga w Polsce

Po 30 latach działalności Kolping to już w Polsce mocna marka. Kilkadziesiąt rodzin w Polsce, tysiące beneficjentów, z których każdy coś zawdzięcza Kolpingowi – to wartościowy kapitał ludzki, który przy dobrych relacjach z darczyńcami można zamienić w kapitał żelazny. Trzeba podjąć próbę, trzeba się przekonać, kto zechce zainwestować w przyszłość organizacji, która mimo świetnego dorobku najlepsze lata ma ciągle przed sobą. Jeśli powstanie kapitał żelazny dający stabilizację, to Dzieło Kolpinga będzie mogło skupić się już w pełni na pomaganiu potrzebującym. 

Robert Kawałko
Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Filantropii

Kapitał żelazny jest związany z inwestycją. W polskiej gospodarce mamy czas rozbieżnych decyzji. Ogranicza się znacząco inwestycje wielu firm. A na pewno na rynku finansowym zdolności kredytowe i dostęp do funduszy ulegają radykalnemu ograniczeniu. Obserwuje się także wyczerpanie inwestorów spekulacyjnych. Z drugiej strony można zauważyć próby ożywiania gospodarki przez wielkie zakupy i inwestycje infrastrukturalne.

W najbliższych latach inwestycje finansowe lub działalności gospodarcze NGO będą najbardziej ryzykowne. Są one też najbardziej nieodporne na ograniczoność środków przeznaczonych na tworzenie tej formy finansowania organizacji przez grantodawców.

Największe szanse w tworzeniu kapitału żelaznego postrzegam w aktywności społecznej: budowaniu ośrodków zdrowia, wsparcia społecznego, pomocy potrzebującym. Nie będzie to miało charakteru de facto kapitału żelaznego ale pomoże budować stabilność działalności i jej finansowania. Od stabilności organizacji będzie można dojść do oszczędności a następnie funduszy zapasowych i w następstwie tej pracy podjąć właściwą próbę utworzenia kapitału żelaznego.

Jerzy Mika
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

POZNAJ NASZ PLAN DZIAŁANIA

OPRACOWANIE SZEŚCIOLETNIEJ STRATEGII BUDOWANIA KAPITAŁU ŻELAZNEGO.


Do pracy nad strategią budowania kapitału żelaznego przystąpiliśmy w pierwszej kolejności. Powołaliśmy zespół strategiczny złożony z członków zarządu, współpracowników i ekspertów. Działamy pod kierunkiem zewnętrznego koordynatora procesu strategicznego, który jest odpowiedzialny za opracowanie programu działań zmierzających do utworzenia kapitału żelaznego. 

Punktem wyjścia do tworzenia programu jest misja i strategia rozwoju Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Opracowując wieloletni program działań będziemy dążyć do tego, aby Dzieło Kolpinga stało się organizacją zorientowaną na darczyńców, prowadzącą z nimi stały, regularny dialog. Pragniemy włączyć ich w codzienną pracę organizacji, uwzględniając ich życzenia i opinie. W chwili obecnej jesteśmy o krok od podjęcia decyzji w sprawie konkretnych kroków, które na długi czas określą kierunek rozwoju naszej organizacji. 

Chcemy, by Dzieło Kolpinga stało się „donor centric”, czyli opierało swój rozwój i stabilność finansową na zaufaniu i szacunku darczyńców – instytucjonalnych, biznesowych i indywidualnych – którzy będą rok po roku mieć coraz bardziej konkretny, wymierny i znaczący udział w naszych sukcesach. 


28 października 2021 w Krakowie odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Rady Kapitału Żelaznego przy Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce.

Powołanie Rady, w skład której weszli wybitni przedstawiciele biznesu, trzeciego sektora i świata akademickiego to ważny krok w kierunku budowy kapitału. Rada jako organ doradczy wspierać będzie merytorycznie Zarząd i pracowników ZCDK, a także prowadzić będzie stały monitoring procesu budowy kapitału żelaznego.

OPRACOWANIE CELU KAMPANII

„CASE FOR SUPPORT”


Odpowiednie sformułowanie celu to 70% sukcesu! Mówią o tym specjaliści zajmujący się fundraisingiem naukowo. Dlatego dużą uwagę poświęcimy właśnie wyznaczeniu celów stojących przed kampanią kapitału żelaznego – po to, by darczyńcy uznali ją za wartą wsparcia. Cele kampanii opracowaliśmy metodą, którą poznaliśmy podczas udziału w webinariach z Tonym Myersem. 

DO POBRANIA

Zapraszamy do zapoznania się z planem działania w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

Każdy z nas ma w sobie gen dobroci. Niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje albo jaką ukończył szkołę. Podobnie jak każdy inny gen, tego również nie zobaczymy gołym okiem. Kapitał Żelazny to najlepszy znany nam sposób, aby przekazać ten gen dobroci przyszłym pokoleniom. Razem tworzymy stabilny i w pełni transparentny system finansowania organizacji, a w konsekwencji system pomocy, który nigdy nie zawiedzie beneficjentów. Naszymi planami wybiegamy daleko w przyszłość, bo chcemy, aby ci, którym pomagamy, nie musieli ze strachem o niej myśleć.

Stawiamy na przyszłość.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest kapitał żelazny?

Kapitał żelazny to „środki finansowe, które organizacja zdobywa i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych. […] Zasadą generalną jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz jego stałe pomnażanie”

W jakim celu został powołany?

Kapitał Żelazny został powołany, aby zapewnić stabilne źródło finansowania dla organizacji i zapewnić bezpieczeństwo naszym beneficjentom.

Jak inwestowane są środki z kapitału żelaznego?

Środki z kapitału żelaznego inwestowane są w bezpieczne instrumenty finansowe. Szczegółowe postępowania określa strategia inwestycyjna. Rada Kapitału Żelaznego prowadzi stały monitoring i czuwa nad jej realizacją.

W jaki sposób podejmowana jest decyzja, o tym jaką część funduszu można wydać?

Decyzje o tym jaką część funduszy można wydawać może podjąć Darczyńca. Przekazując kwotę na rzecz Dzieła Kolpinga można dokładnie wskazać jej przeznaczenie, sposób rozporządzania, wytyczne dotyczące inwestowania.

Kwota przeznaczona na inwestycje nigdy nie może uszczuplać samego funduszy. Inwestowane są środki, które pochodzą z stopy zwrotu.

Co to jest „zrównoważone inwestowanie”?

To sposób inwestowania środków, który zapewnia bezpieczeństwo. Środki finansowe inwestowane są tak, aby prawdopodobieństwo ich utraty było bardzo niskie.

Kto może zostać darczyńcą?

Darczyńcą może zostać każdy!

Skontaktuj się z nami

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł