Świat Cię potrzebuje – kolpingowskie seminarium nt. pomocy rozwojowej w Gdańsku


W dniach 19-21 czerwca 2015 r. Gdańsk był miejscem polsko –niemieckiego seminarium pt. „Pomoc rozwojowa na przykładzie międzynarodowej współpracy w Dziele Kolpinga”. Odbyło się ono w ramach  Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju pod hasłem „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”. Organizatorem było Dzieło Kolpinga w Polsce oraz Międzynarodowe Dzieło Kolpinga. W spotkaniu wzięło udział 44 przedstawicieli polskich Rodzin Kolpinga oraz reprezentant Partnera międzynarodowego Gregor Federhen z Kolonii.

Od 3 lat w polskich Rodzinach Kolpinga wdrażane są programy z edukacji globalnej mające na celu wzrost świadomości nt. globalnych współzależności wśród ich członków i beneficjentów projektów - dzieci, młodzieży i seniorów. Programy te uwrażliwiają na problemy biedniejszych obszarów świata i powodują, że coraz więcej osób swe codzienne decyzje podejmuje w duchu solidarności z mieszkańcami tych krajów.

Seminarium miało na celu zachęcenie członków naszych stowarzyszeń do bezpośredniego angażowania się na rzecz pomocy rozwojowej. Dlatego do prezentacji działań i projektów zaproszony został Partner, który od 30 lat w ramach międzynarodowej solidarności pomaga biedniejszym krajom świata.

Pierwszego dnia seminarium Gregor Federhen wprowadził uczestników w jego tematykę sięgając do początków pomocy rozwojowej w  roku 1948, kiedy to prezydent Truman podzielił świat na 3 obszary: pierwszy świat, do którego zaliczył państwa demokratycznego Zachodu, drugi świat czyli państwa znajdujące się pod komunistyczną dyktaturą oraz trzeci świat czyli biedne państwa  Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Celem pomocy rozwojowej była wtedy przede wszystkim poprawa sytuacji ekonomicznej. Pomoc ta jednakże nie zawsze była adekwatna do potrzeb. Prelegent przedstawił kolejne etapy wdrażania pomocy rozwojowej, także w ramach działań podejmowanych przez Międzynarodowe Dzieło Kolpinga. Starał się pokazać jak w kontekście pomocy rozwojowej zmieniało się podejście do człowieka, jego godności, a także wskazywał na znaczenie naszych działań dla przyszłości świata, w którym żyjemy i w którym mają żyć następne pokolenia.

W kolejnym referacie Gregor Federhen nakreślił bardziej szczegółowo formy i obszary działania Międzynarodowego Dzieła Kolpinga oraz pierwsze działania na rzecz krajów rozwijających się w latach 60tych, których motywy wypływały z chęci niesienia pomocy dla osób potrzebujących w Brazylii. Wskazał na trzy główne obszary kompetencji organizacji, które świadczą o jej sile tj. zasada pomocy dla samopomocy, rozbudowana struktura od najmniejszej jednostki - jaką jest Rodzina Kolpinga – przez związki narodowe aż do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga oraz wieloletnie doświadczenie eksperckie. Referent bardzo obrazowo przedstawił tematykę pomocy rozwojowej posługując się anegdotami i historiami, które  trafiały do uczestników i wzbudzały zainteresowanie tematem.

W piątkowe popołudnie Beata Harasimowicz – przedstawicielka Dzieła Kolpinga w Polsce przedstawiła strategię polskiego Dzieła Kolpinga w obszarze edukacji globalnej i pomocy rozwojowej, która powstała podczas warsztatów strategicznych odbywających się w ciągu ostatniego roku. Zaprezentowana została misja, wizja i cele strategiczne oraz katalog wartości w tym zakresie.

Kolejnego dnia prezentowane były  konkretne dokonania polskiego Dzieła Kolpinga w zakresie edukacji globalnej i współpracy rozwojowej. Beata Harasimowicz przedstawiła efekty zrealizowanych projektów w ostatnim roku oraz plany na przyszłość. Zaprezentowany został również projekt w ramach programu Erasmus Plus pt. „Budowanie świadomości globalnej w lokalnych społecznościach” realizowany  w partnerstwie z 6 krajami Europy Środkowo - Wschodniej. Przedstawiono zrealizowane i planowane działania m.in. spotkania międzynarodowe w Rumunii i Słowenii.

Z kolei Krzysztof Wolski – dyrektor Fundacji przedstawił relację z wizyty studyjnej w Tanzanii, Ugandzie i Rwandzie koncentrując się na prezentacji możliwości współpracy z Dziełem Kolpinga w tych wschodnioafrykańskich  krajach.

Po przerwie głos zabrał ponownie Gregor Federhen, który w ramach wprowadzenia przedstawił formy współpracy niemieckich Rodzin Kolpinga z krajami Globalnego Południa oraz opisał definicję partnerstwa na konkretnych przykładach z wieloletniej historii Dzieła.

W przystępny sposób zaprezentował ścieżkę udzielania pomocy rozwojowej w ramach struktur Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, zgodnie z zasadami, że w pierwszej kolejności budowane są Rodziny Kolpinga, powstające w wyniku oddolnej inicjatywy lokalnych mieszkańców, w następnej kolejności wdrażane są projekty, których sukces gwarantuje współpraca ekspertów organizacji z aktywnymi i rozpoznawalnymi w środowisku lokalnym działaczami. Istotą pomocy rozwojowej Dzieła Kolpinga jest przekazywanie inicjatywy w ręce Rodzin Kolpinga przy zapewnieniu niezbędnych narzędzi, organizacji szkoleń i przekazywaniu wiedzy, prowadzących do samorozwoju i w perspektywie do niezależności.

Na temat dotychczasowych działań polskiego Dzieła Kolpinga wypowiedział się powtórnie  Krzysztof Wolski podkreślając duże zainteresowanie Rodzin Kolpinga edukacją globalną, zwłaszcza wśród seniorów zrzeszonych w Kolpingowskich Klubach Seniora.

Następnie w ramach pracy w grupach z przedstawicielami Rodzin Kolpinga omówione  zostały trzy zagadnienia:

  • do jakich grup docelowych Rodziny Kolpinga mogą kierować działania w zakresie edukacji globalnej,
  • jak wykorzystać lokalne możliwości w celu zwiększenia świadomości globalnej i potencjału naszych grup samopomocowych w tym zakresie
  • jak Rodzina Kolpinga może się włączyć w pomoc rozwojową

Wśród grup docelowych, do których warto adresować wsparcie wskazano dzieci i młodzież, nauczycieli, seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Druga grupa wskazała na możliwości współpracy z samorządami w zakresie zwiększania świadomości społeczności lokalnych na temat edukacji globalnej.

Wśród proponowanych działań wskazano też na kontynuację działań w świetlicach, pikniki i inne wydarzenia, w ramach których ten temat można promować.

Efekty pracy grup warsztatowych będą pomocne przy przygotowaniu projektów w zakresie pomocy rozwojowej i edukacji globalnej. W ten sposób będą one oparte o lokalne możliwości.

Istotna była obecność przedstawiciela Partnera w kontekście przyszłych projektów i współpracy z wysokiej klasy ekspertami, a także wykorzystania przykładów współpracy niemieckich Rodzin Kolpinga w zakresie pomocy rozwojowej.

Uczestnicy wysoko ocenili seminarium, podkreślając kompetencje prowadzących oraz  znaczenie tej tematyki w dzisiejszych czasach. Jednocześnie podkreślili ciekawą formę przekazu.

 

Spotkanie było realizowane przy wsparciu:

Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej

Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)