Głosowanie do Komitetu Monitorującego RPO WM rozpoczęte

Zwracamy się z gorącą prośbą o poparcie Magdaleny Szczudło jako kandydatki do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 w obszarze „Federacje organizacji pozarządowych”. Każda organizacja pozarządowa z siedzibą na terenie woj. małopolskiego może oddać głos poprzez wypełnienie karty do głosowania (dokument w załączniku) i przesłanie jej wersji elektronicznej lub papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

Magdalena Szczudło chce reprezentować organizacje pozarządowe i ich potrzeby, walczyć o sprawiedliwe kryteria dostępu do funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych w latach 2014-2020, w czym niewątpliwie pomoże jej dotychczasowe doświadczenie niezależnej specjalistki w zakresie budowania potencjału organizacji pozarządowych, animatorki lokalnych projektów i partnerstw, współautorki projektów na rzecz budowania federacji i reprezentacji organizacji pozarządowych wobec administracji publicznej i biznesu.

Na zastępcę Magdaleny Szczudło proponujemy Krzysztofa Wolskiego - Sekretarza Naczelnego Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

Przeczytaj więcej o kandydatach

Poniżej zamieszczamy kartę do głosowania – nazwisko naszej kandydatki, przy którym należy postawić znak X znajduje się na stronie nr 4

Karta do głosowania


Głosowanie trwa do 20 kwietnia!


Jak głosować:
• Wypełnić kartę do głosowania w części z danymi organizacji głosującej,
• Kartę powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji  zgodnie KRS – bardzo ważne! niedopatrzenie w tej kwestii powoduje unieważnienie głosu,
• organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy (czyli każdej tabelki w karcie do głosowania), wstawiając znak X przy jego nazwisku w polu wyboru,
• Wypełnioną i  podpisaną kartę wyborczą należy dostarczyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
a) przesłanie skanu na adres e-mail: ngo@umwm.pl;
b) złożenie  w  formie  papierowej  na  Dzienniku  Podawczym  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w godzinach 8.00-16.00;
c) przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „wybory do KM RPO WM  2014-2020” (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków”
• złożyć tylko jedną kartę do głosowania! - w przypadku przesłania więcej niż jednej  karty do głosowania przez jedną organizację pozarządową, wszystkie głosy oddane na kartach przesłanych przez tę organizację będą nieważne!

Szczegółowe zasady głosowania znajdują się na stronie: http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13840 zwłaszcza w pliku Ordynacja Wyborcza: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/Zmiana%20Ordynacji%20Wyborczej.pdf

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)