Razem do przodu – warsztaty z prezentacją nowej metody wsparcia stowarzyszeń

Pod koniec czerwca br. przedstawiciele Rodzin Kolpinga z całej Polski spotkali się w Domu Kolpinga w Luborzycy na warsztatach „Razem do przodu”, aby omówić mocne i słabe strony swoich stowarzyszeń, podzielić się doświadczeniem z działalności na rzecz społeczności lokalnych, znaleźć rozwiązania poprawy funkcjonowania we wciąż zmieniającej się rzeczywistości trzeciego sektora, a także zapoznać się z metodą „Razem do przodu”, wspierającą stowarzyszenia, stosowaną w niemieckich Rodzinach Kolpinga. Na spotkanie przybyli też goście z Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii: gość honorowy ks. prałat Ottmar Dillenburg – prezes generalny oraz referenci ds. europejskich: Daniela Stehlik i Gregor Federhen.

Pierwszym etapem warsztatów była praca nad zdefiniowaniem mocnych i słabych stron Rodzin Kolpinga (RK), a następnie szans i zagrożeń wynikających z zewnątrz. Analiza ta miała być pomocna w skonstruowania planu rozwoju na najbliższe 4 lata. W trakcie pracy grupowej i rozmów tematycznych podkreślano, iż największe problemy w RK stanowią: współpraca z prezesami, brak zaangażowanych, młodych ludzi w szeregach stowarzyszeń, nierówna aktywność członków oraz brak środków finansowych. Za mocne strony Rodzin Kolpinga uznano: ideę i osobę Patrona bł. Adolfa Kolpinga, rozbudowaną sieć małych organizacji zarówno w Polsce jak i na świecie, różnorodność form działania (realizacja projektów, wolontariat). Wymienione wyżej atuty RK rodzą następujące szanse: rozwój międzynarodowej sieci partnerstw, dalsze i bardziej efektywne pozyskiwanie środków projektowych ze źródeł zewnętrznych, współpracę z władzami publicznymi, możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uczestnicy warsztatów dostrzegli również zagrożenia zewnętrzne, mogące wpłynąć na kondycję Rodzin Kolpinga w Polsce. Zaliczyli do nich: niekorzystne zmiany w prawie NGO, pogarszającą się sytuację na rynku pracy, a co za tym idzie niechęć do angażowania się w działalność społeczną, nie przynoszącą zysku, skomplikowane procedury pozyskiwania środków finansowych od grantodawców oraz laicyzację i kryzys wartości chrześcijańskich.

W dyskusji podsumowującej warsztaty wskazano rekomendacje dla Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce jako organizacji parasolowej. Zaproponowano, by częściej odbywały się spotkania członków stowarzyszeń, aby zwiększyć integrację między Rodzinami i ulepszyć przepływ informacji między nimi. Zasugerowano również, by wyraźniej promować idee kolpingowskie chociażby przez formację duchową (listy pasterskie, rekolekcje, seminaria) i spotkania księży prezesów. Poprawy wymaga też komunikacja wewnętrzna i przepływ informacji pomiędzy RK a Związkiem. 

Ta szczegółowa analiza była punktem wyjścia do prezentacji Rodzinom Kolpinga nowej metody „Razem do przodu”, która jest wdrażana obecnie przez Dzieło Kolpinga w Niemczech. Celem tej metody jest wzmocnienie Rodziny Kolpinga przy pomocy zewnętrznego doradcy towarzyszącego Rodzinie podczas całego procesu wsparcia. Dzięki udziałowi w programie wsparcia Rodzina Kolpinga zwiększa swoje szanse na osiągnięcie celów postawionych przez członków stowarzyszenia, którymi może być pozyskanie nowych członków, nawiązanie współpracy z innymi Rodzinami, aktywizacja członków stowarzyszenia na rzecz środowiska lokalnego, promocja czy wzmocnienie rozpoznawalności organizacji na danym terenie. Metoda została zaprezentowana polskim Rodzinom przez Danielę Stehlik z Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w Kolonii. Podczas prezentacji nie zabrakło przykładów wsparcia z Niemiec zakończonych sukcesem (RK Belecke – pozyskanie nowych członków zarządu Rodziny; RK Hamm-Rhynern – wzmocnienie pracy w stowarzyszeniu). W ramach spotkania był również czas na omówienie warunków wdrożenia wspomnianej metody w polskich Rodzinach Kolpinga. Zaprezentowany został projekt, w ramach którego przedstawiona metoda będzie od nowego roku wykorzystywana w pracy Dzieła Kolpinga w Polsce.

Uczestnicy spotkania mieli również czas na to, aby na chwilę oddać się marzeniom. Na pytanie: „Jaka będzie moja Rodzina Kolpinga w roku 2020”, udało nam się m.in. zanotować następujące wypowiedzi:

RK w Bochni: „Klub Seniora: na stałe – nie dorywczo. Działalność gospodarcza, spółdzielnia socjalna, niezależność finansowa.”

RK Brzesko: „Mocne Dzieło Kolpinga z duża liczbą Rodzin. Akcje na rzecz pracy z młodzieżą. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Stabilność finansowa.”

RK Jadowniki: „Świetlica dla dzieci i młodzieży, pomoc dla seniorów. Stabilność finansowa.”

RK w Luborzycy: „Młodzi ludzie w stowarzyszeniu. Wyjazd na występy artystyczne do Kanady”.

RK Oświęcim: „Działania na takim samym poziomie, jak dotychczas. Fajni ludzie do współpracy. Różnorodność działań: dla niepełnosprawnych, dla seniorów, dla młodzieży.”

Michał Ptak

Warsztaty były współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)