« Powrót

Wspieramy aktywizację zawodową młodych!

Udostępnij

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020.

MAM POWER. MAM PRACĘ – WSPIERAMY AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od  1.10.2020 r. do 30.06.2023 r.

Kto może skorzystać z pomocy?

 • osoby w wieku 15- 29 lat,
 • zamieszkałe na terenie miasta Kraków,
 • osoby niepracujące,
 • osoby bierne i bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane/niezarejestrowane w urzędach pracy, stanowiące grupę reemigrantów/imigrantów,
 • młodzież pozostającą poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET),
 • osoby pracujące/uczące się, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

Jaką pomoc możesz otrzymać?

W ramach projektu udzielana jest pomoc związana z powrotem na rynek pracy, ze zdobyciem nowych kwalifikacji lub odbyciem stażu zawodowego i szkolenia.

Zapewniana jest fachowa pomoc doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy.

Kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

 • 3-miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym,
 • kursów/szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • refundacji kosztów dojazdu,
 • refundacji opieki nad osobami zależnymi.

Adres biura projektu:

Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł