PROJEKT ZAKOŃCZONY

We wrześniu 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Akademia Kolpinga dla Liderów
Społecznych”. Jego realizacja potrwa do końca 2023 roku.


Celem projektu jest podniesienie jakości i standardów zarządzania w organizacjach obywatelskich funkcjonujących w małych społecznościach lokalnych poprzez opracowanie i wdrożenie programu kształceniowo-doradczego. Projekt ma charakter ogólnopolski i ponadbranżowy. Podejmuje problem braku integralnej oferty kształceniowo-doradczej „szytej na miarę” dla liderów organizacji obywatelskich
funkcjonujących w małych społecznościach, które stanowią 66 % wszystkich organizacji obywatelskich w Polsce (Raport Kondycja Organizacji Pozarządowych w Polsce 2018).


Projekt służy podniesieniu jakości i standardów zarządzania organizacjami obywatelskimi oraz odpowiada na potrzebę podnoszenia ich kompetencji menadżerskich. Założenia Akademii Kolpinga polegają zarówno na kształceniu postaw jak i przekazywaniu wiedzy umożliwiającej podejmowanie inicjatywy, dostrzegania potrzeb, a nade wszystko motywacji własnej i umiejętności rozumienia procesów, którym podlegają
wspólnoty i grupy.

Metodą Akademii będzie oddziaływanie poprzez formy podawcze (wykłady, prelekcje), ćwiczenia powiązane z treścią wykładów oraz wdrażanie poznanej wiedzy w rzeczywistości uczestników i dyskusje na temat jej przydatności. Głównym wątkiem metody jest odnalezienie przez uczestników motywacji do działania w społecznościach lokalnych i rozwijania swoich NGO, wzmacnianie ich aktywności, aby mogły
realizować wsparcie wzajemne dla swoich członków. Wzorem, z którego czerpiemy jest idea i działanie Patrona naszej organizacji bł. Adolpha Kolpinga.

Akademia Liderów będzie kładła nacisk na wspólnototwórczy charakter zajęć oraz ich motywacyjne oddziaływanie. Poprzez dobór prowadzących, sesje i warsztaty będą podając wiedzę kształcić postawy i nowe kompetencje. Ważnym będzie obszar wzmacniania rozwoju osobistego, budowania umiejętności
praktycznych w obszarze komunikacji społecznej oraz zarządzania sobą, potwierdzanych zastosowaniem w życiu i aktywności lidera absolwenta kursu.

Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych jest zaproszeniem dla liderów Rodzin Kolpinga i innych organizacji do uporządkowania swojego działania i doposażenie w najlepsze narzędzia zarządzania.

W projekcie zaplanowaliśmy następujące działania:
1) PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU KURSU DLA LIDERÓW MAŁEJ SPOŁECZNOŚCI (09. 2021– 30.09.2022)
• Powołanie Rady Ekspertów ds. programu,
• Spotkania konsultacyjne Rady Ekspertów,
• Spotkania online z przedstawicielami zagranicznych podmiotów, które wdrażały podobne programy (3 wybrane organizacje),
• Warsztaty partycypacyjne z interesariuszami,
• Badanie fokusowe,
• Przeprowadzenie badania ankietowego,
• Przygotowanie i realizacja cyklu webinariów tematycznych z zakresu zarządzania,
• Sylwetka lidera organizacji działającej w małej społeczności – publikacja „Aktywny lider w społeczności lokalnej” w wersji online oraz w wersji drukowanej,
• Podsumowanie wyników badań i implikacje do programu kształceniowego,
• Opracowanie programu kursu (założenia dydaktyczne, metodyczne, efekty uczenia się, rekrutacja).


2) PRZYGOTOWANIE i REALIZACJA PILOTAŻOWEJ EDYCJI KURSU (09.2022-15.09.2023)
• Przeprowadzenie rekrutacji,
• Przygotowanie i realizacja kursu wraz z programem doradczo-mentoringowym,
• Przygotowanie manuala dla liderów pn. „Codziennik LIDERA”.


3) PODSUMOWANIE I EDYCJI KURSU i EWALUACJA PROGRAMU (1.09.2023 – 31.12.2023)

WIĘCEJ O PROJEKCIE: https://kolping.pl/akademia/