Podręcznik dla organizacji pozarządowych, które chcą skuteczniej angażować społeczeństwo do współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji regulujących życie obywateli.

Publikacja jest owocem realizacji partnerskiego projektu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC. Projekt (pod nazwą: „Skuteczna partycypacja publiczna NGO”) miał na celu rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.  Przedsięwzięcie skierowano do członków, pracowników oraz wolontariuszy trzeciego sektora.

Diagnoza wykazała potrzeby edukacyjne przedstawicieli małopolskich NGO w obszarze rozwoju kompetencji niezbędnych do skutecznego uczestniczenia w procesie stanowienia prawa.

Najpilniejsze potrzeby to: 1) kompleksowy rozwój wiedzy eksperckiej, prawniczej w różnych dziedzinach, koniecznej do aktywnej partycypacji w pracach ciał dialogu społecznego i obywatelskiego; 2) wzrost wiedzy w zakresie procedur funkcjonowania ciał dialogu społecznego i obywatelskiego, praw i obowiązków w procesie stanowienia prawa – po stronie NGO i przedstawicieli administracji  publicznej; 3) rozwój umiejętności formułowania argumentów, stanowisk, opinii z wykorzystaniem wiedzy prawnej; 4) rozwój umiejętności reprezentowania szerszych grup społecznych środowiska; 5) rozwój postaw nastawionych na dialog oraz współpracę.

Ta książka z pewnością pomoże wszystkim, którzy szukają wiedzy z wymienionych  wyżej zagadnień, a także chcą rozwijać umiejętności praktyczne w omawianym obszarze. Podręcznik zawiera m.in.: szereg informacji dotyczących procesu partycypacji publicznej i udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa, autorski panel kompetencyjny dotyczący kształtowania i rozwijania kompetencji eksperckich oraz ćwiczenia, by przeprowadzić diagnozę kompetencji lub rozwijać już posiadane umiejętności.

Dla wszystkich uczestników projektu przewidziano bezpłatne egzemplarze. Kontakt dla osób, które nie uczestniczyły w projekcie, a chciałyby otrzymać książkę: ngo@kolping.pl.

Publikacja powstała w ramach projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER).