Projekt zakończony

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od października 2020r. realizuje projekt Mam POWER. Mam pracę” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. do 30.06.2023r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 973 609,10 zł

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacja oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 300 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących/pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków, w tym:

 • osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy;
 • osób bezrobotnych zarejestrowanych/niezarejestrowanych w urzędach pracy stanowiących grupę reemigrantów (tek)/imigrantów(tek);
 • młodzież pozostającą poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET)
 • osób pracujących/uczących się, stanowiących grupę reemigrantów (tek)/imigrantów(tek);
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osób z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy/zdobyć kwalifikacje/odbyć staż do udziału w projekcie.

W ramach projektu funkcjonuje Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

 • 3 – miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym,
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • Pośrednictwa pracy; doradztwa zawodowego, psychologicznego, wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego;
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia;
 • kosztów opieki nad osobami zależnymi.

DOSTĘP DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Związek Centralny Dzieła KOLPINGA w Polsce zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 1. Organizowanie form wsparcia, spotkań rekrutacyjnych w budynkach dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami – pomieszczenia będą zapewniać dyskrecję, poufność przekazywanych informacji;
 2. Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym
 3. Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego.
 4. Dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 5. Strona www dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z projektu mogą skorzystać byli uczestnicy/-czki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją), o ile spełniają kryteria grupy docelowej.

Biuro projektu: Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie,

ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

tel. 12 418 77 63 LUB 12 418 77 67

Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu:

WWW.MAMPRACE.KOLPING.PL 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!