Seniorzy dla demokracji - pierwsze szkolenie na Ukrainie

W dniach 26-28.02.2016 odbyło się we Lwowie spotkanie programowe w ramach projektu „Seniorzy dla demokracji – aktywizacja, partycypacja, wolontariat”. Ze strony ukraińskiej w spotkaniu wzięli udział:  ukraiński koordynator projektu,  kierownicy Uniwersytetów Trzeciego Wieku ze Lwowa, Łucka, Iwano – Frankowska, Użgorodu, Czerniowiec i Stryja oraz kilku członków Uniwersytetów TW. Polskę  natomiast reprezentowała koordynatorka projektu oraz trenerka. 

Na spotkaniu zostały przedstawione założenia i działania projektu oraz oczekiwane rezultaty. Przedstawiciele ukraińskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaprezentowali swoje  bardzo ciekawe działania na rzecz seniorów.

Podczas spotkania zostały również ustalone ważne terminy kolejnych spotkań zaplanowanych w projekcie. W dniach 1-7 kwietnia 2016 odbędzie się w Małopolsce  wizyta studyjna wraz ze szkoleniem dla 14 liderów Kolpingowkich UTW, natomiast na koniec maja ustalono terminy spotkań lokalnych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku we Lwowie, Łucku, Iwano – Frankowsku, Użgorodzie, Czerniowcach oraz Stryju.

Magdalena Ryś

 

Polsko – ukraiński projekt „Seniorzy dla demokracji – aktywizacja, partycypacja, wolontariat”  współfinansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w  regionie realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

O PROJEKCIE

Liderem projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce,  natomiast Partnerem Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga we Lwowie wraz z kolpingowskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku we Lwowie, Łucku, Iwano – Frankowsku, Użgorodzie, Czerniowcach oraz Stryju.

Projekt rozpoczął się 1 lutego i będzie trwał do 31 sierpnia 2016.

Głównym jego celem jest wzmocnienie  kolpingowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Ukrainie jako partnerów dialogu społecznego z władzami lokalnymi w sprawach senioralnych oraz zaangażowanie zrzeszonych w nich seniorów do współdecydowania o sprawach społeczności lokalnej.

 W projekcie zaplanowane zostały dwa bardzo ważne spotkania: wizyta studyjna w Małopolsce oraz spotkania lokalne na kolpingowskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku we Lwowie, Łucku, Iwano – Frankowsku, Użgorodzie, Czerniowcach oraz Stryju.

Liderzy ukraińskich UTW w ramach wizyty studyjnej odwiedzą kilka Kolpingowskich Klubów Seniora w Małopolsce, spotkają się w krakowskim magistracie z przedstawicielami ds. polityki senioralnej oraz przedstawicielem Krakowskiej Rady Seniorów. Planowane jest także spotkanie w redakcji „Głosu Seniora” oraz z przedstawicielem organizacji pozarządowej działającej na rzecz seniorów. Podczas wizyty odbędzie się również szkolenie.

W spotkaniach lokalnych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku we Lwowie, Łucku, Iwano – Frankowsku, Użgorodzie, Czerniowcach oraz Stryju uczestniczyć będą słuchacze UTW, grupa robocza oraz społeczność lokalna. W niektórych spotkaniach weźmie udział również delegacja polska. Spotkania te będą miały za zadanie powołanie grupy roboczej, która z kolei będzie miała na celu zidentyfikować lokalne problemy i potrzeby seniorów, zaproponuje rozwiązania prosenioralne oraz opracuje plany działania w zakresie aktywności obywatelskiej seniorów. Efektem tych działań ma być podjęcie współpracy z samorządem w celu wdrożenia rozwiązań publicznych służących seniorom.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)