Podsumowanie działań projektowych w brzeskim Klubie Seniora

Spotkania grupy samopomocowej w Brzesku odbywały się w każdym miesiącu w okresie styczeń - kwiecień 2015 r. W czasie spotkań omawiano działania podejmowane w miesiącu poprzednim, dzielono się spostrzeżeniami i pomysłami na kolejne przedsięwzięcia.

Na spotkaniach grupy poruszane były tematy związane z opieką nad chorymi, osobami niepełnosprawnymi i samotnymi, osobami starszymi,, którymi zajmują się seniorzy-wolontariusze. Wymieniano także doświadczenia z dotychczasowych działań zaznaczając, że potrzeby są bardzo duże, przybywa osób wymagających zainteresowania i opieki. Po ostatnim spotkaniu w kwietniu seniorzy udali się z darami – wcześniej zebraną odzieżą, obuwiem, środkami higienicznymi do pielęgnacji, zabawkami itp. do podopiecznych miejscowej Ochronki prowadzonej przez Siostry Służebniczki, w której przebywają zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Szczególnie tam praca wolontariuszy jest potrzebna, choć niełatwa.

Samopomoc to nie tylko opieka nad chorymi czy samotnymi, ale także działania motywujące osoby samotne do wyjścia z domu, spotkania z innymi seniorami, nawiązanie kontaktów. Dlatego seniorzy z brzeskiego Klubu zorganizowali w styczniu wyjazd do Opery Krakowskiej, a w lutym spotkanie z okazji kończącego się karnawału. Takie spotkania integrują i pozwalają porozmawiać na różne tematy w miłej atmosferze.

Spotkanie coachingowe

W połowie stycznia odbyło się spotkanie coachingowe połączone ze spotkaniem grupy samopomocowej. W czasie tego spotkania zastanawiano się nad problemami i potrzebami seniorów. Wnioski, do których doszli, były punktem wyjścia do napisania planu projektu, który seniorzy złożyli w tegorocznej edycji konkursu finansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jego działania bezpośrednio nawiązywały do tych podejmowanych na rzecz seniorów w projekcie „Seniorzy dla demokracji” i uwzględniały pomoc świadczoną wolontaryjnie na rzecz starszych mieszkańców powiatu brzeskiego.

Szkolenie  „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej”

Brzescy Seniorzy z Kolpingowskiego Klubu Seniora uczestniczyli w połowie kwietnia w drugim szkolenia pn. „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej”. Pierwsze szkolenia odbyły się w listopadzie 2014 r. W ramach szkoleń uczestnicy zdobyli wiedzę m.in. nt. możliwości współpracy organizacji pozarządowych z administracją lokalną oraz znaczenia i korzyści konsultacji społecznych dla rozwoju społeczności lokalnych. Poznali także przykłady technik prowadzenia procesów partycypacji publicznej oraz dowiedzieli się o ustawowych zobowiązaniach samorządów w zakresie pomocy udzielanej dla organizacji pozarządowych (NGO).

Podsumowaniem szkoleń  z prowadzącą panią Magdaleną Szczudło jest opracowany program: Rozwój lokalnych działań publicznych i pozarządowych na rzecz Gminy Brzesko przyjaznej starzeniu się.

Wśród działań, jakie powinny być podjęte, seniorzy uznali za potrzebne m.in: rozwój terenów zielonych i przystosowanie terenów dotychczas zagospodarowanych, poprzez zwiększenie ilości ławek, rozbudowę ścieżek rowerowych. Ważna jest modernizacja chodników, w szczególności obniżenie krawężników, które ułatwi poruszanie się osobom starszym, na wózkach inwalidzkich. Na potrzeby osób starszych, korzystających z budynków użyteczności publicznej takich jak urzędy, banki powinny powstać odrębne systemy kolejkowe, aby usprawnić i ułatwić im korzystanie z tych miejsc i usług.

Ważny dla seniorów jest także rozwój transportu publicznego, który byłby dostępny dla osób korzystających z wózków. Obecna komunikacja prywatna zapewnia wąskie, ciasne busy niedostosowane do osób na wózkach.

Wśród rozwiązań, jakie mogą pomóc w realizacji tych i wielu innych potrzeb seniorów może być powołanie Gminnej Rady Seniora i zespołów roboczych nt. polityki senioralnej Miasta, która do tej pory nie funkcjonuje w mieście Brzesku.

Kurs komputerowy  - Internet jako narzędzie aktywności obywatelskiej

W ramach działań projektowych seniorzy mieli możliwość skorzystania z kursu komputerowego. W kursach wzięło udział 29 osób w dwóch grupach – podstawowej i średniozaawansowanej. W czasie 25-godzinnych zajęć dla każdej z grup uczestnicy poznali zasady posługiwania się komputerem i korzystania z możliwości jakie to stwarza. Nabyli umiejętności zgrywania zdjęć z komputera na inne nośniki – np. płytę CD czy pendrive W czasie nauki korzystania z Internetu seniorzy nauczyli się, jak obsługiwać pocztę mailową, przesyłać zdjęcia, komunikować się z innymi poprzez program skype.

Wielu uczestników pierwszy raz miało kontakt z komputerem i było to dla nich ciekawe doświadczenie. Kurs cieszył się bardzo dużym zainteresowanie czego dowodem jest prawie 100 % frekwencja na zajęciach. Wiele osób, zwłaszcza nie mających kontaktu z komputerem wcześniej z chęcią skorzystałoby z możliwości udziału w kolejnym szkoleniu. Otwarcie się i korzystanie z nowych technologii okazało się nie tak trudne, jak się wcześniej wydawało. Ważnym i cennym jest fakt, że  w czasie zajęć pomagali jedni drugim, atmosfera była przyjazna i nie brakowało dobrego humoru.

Stanisława Karwala-Ciaciek

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)