Projekt „U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne”

Od kilku miesięcy w Gminie Dębno realizowany jest projekt „U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne” współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do sierpnia 2014 r. beneficjenci skorzystali z kilku form wsparcia.
W czerwcu odbyły się 2-dniowe szkolenia z zakresu organizacji i metodologii konsultacji społecznych. Zaprezentowano podstawy prawne i zasady konsultacji społecznych oraz omówiono, w jaki sposób są one prowadzone w gminach, z uwzględnieniem korzyści i błędów. Po raz kolejny, uczestnicy zatrzymali się nad opracowaniem przebiegu konsultacji społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie i zasięganie opinii w procesie dialogu obywatelskiego Urzędu Gminy z mieszkańcami. Lista technik prowadzenia konsultacji społecznych, możliwych do wykorzystania w trakcie ich realizacji, powiększyła się o kilkanaście. Na zakończenie zaprezentowano dobre praktyki konsultacji społecznych, w zakresie podziału środków z budżetu partycypacyjnego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra edukacyjna „Rozegraj miasto”. Uczestnicy szkoleń, podzieleni na 4 grupy, mogli decydować o przyszłości miasta, konsultując z ich władzami różne propozycje. W szkoleniach uczestniczyło 75 osób, a wśród nich: pracownicy Urzędu Gminy Dębno, radni, sołtysi, członkowie Rad Sołeckich oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W ramach projektu beneficjenci mogą również skorzystać z doradztwa w obszarze narzędzi i technik konsultacji społecznych. Z tej formy wsparcia skorzystało 6 osób i zostało bardzo wysoko ocenione.
Kolejnym etapem realizacji projektu było zorganizowanie wizyty studyjnej do gmin aktywnych w zakresie konsultacji społecznych. Pierwszego dnia wizyty w Pałacu w Nieznanicach odbyło się spotkanie z liderami lokalnych organizacji pozarządowych z gmin Mykanów, Mstów, Kłomnice. Szczególne zainteresowanie wywołały prezentacje działalności Stowarzyszenia „Jedność w działaniu” z Zawady, Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” ze Skrzydlowa oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Mykanowie.
Ważnym punktem wizyty była prezentacja dobrych praktyk w zakresie partycypacji publicznej, której dokonał p. Robert Kępa, pełnomocnik Prezydenta Miasta Częstochowy ds. organizacji pozarządowych oraz lider lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Kilkunastoosobowa grupa poznała, w jaki sposób prowadzony jest dialog obywatelski w powiecie częstochowskim. Na tym terenie konsultowano strategię rozwoju powiatu i gmin, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz sposoby segregacji śmieci. W Częstochowie uruchomiono platformę internetową „Jasne, że konsultacje”, która jest narzędziem służącym do zbierania opinii mieszkańców nt. planowanych projektów.
Drugi dzień wizyty upłynął pod znakiem odwiedzin w aktywnych społecznościach lokalnych, które poprzez konsultacje społeczne z administracją publiczną na różnych szczeblach mogą realizować zadania publiczne na bardzo wysokim poziomie. Dobre praktyki w tym zakresie prezentuje Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z Mykanowa – Lokalna Grupa Działania, obejmująca swoim zasięgiem 6 gmin oraz Pracownia Garncarska i świetlica dla dzieci i młodzieży „Ochronka”w Garnku.
Wizyta studyjna odbyła się w dniach 20-21 sierpnia 2014 r., a uczestniczyło w niej 12 osób oraz opiekun
z ramienia realizatora projektu. Beneficjenci podkreślali serdeczne przyjęcie oraz zaangażowanie srodowiska lokalnego w proces partycypacji publicznej. Mamy nadzieję, że będzie ono inspiracją do działań na rzecz rozwoju własnej gminy.    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)