Partycypacja publiczna w teorii i praktyce

25 marca 2014 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Gminy Dębno rozpoczęło się pierwsze ze szkoleń dla przedstawicieli administracji publicznej (pracowników/pracownic urzędu) w ramach projektu „U nas, w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne” realizowanego przez dwie instytucje tj. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Gminę Dębno.

Wszystkich zebranych przywitała Paulina Gurgul, specjalistka ds. współpracy ZCDK w Polsce. Krótko scharakteryzowała najważniejsze cele i zadania (zwracając szczególną uwagę na omówienie programu najbliższych szkoleń) projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiła prowadzącą zajęcia Panią Magdalenę Szczudło. Poinformowano, że w czasie zajęć zostaną wykonane zdjęcia  do dokumentacji projektowej. Następnie rozpoczęła się właściwa część szkolenia.

W celu aktywizacji uczestników trenerka poprosiła, aby każdy z nich, osobie siedzącej najbliżej opowiedział coś o sobie. Kilka minut później, role się odwróciły – pracownicy urzędu przedstawiali siebie nawzajem na forum całej grupy.
Tematyka szkolenia koncentrowała się wokół zagadnienia partycypacji publicznej w teorii i praktyce. Uczestnicy definiowali pojęcie „partycypacja publiczna” za pomocą techniki kuli śnieżnej. Najpierw każdy z nich zapisywał na kartce jedno słowo pasujące do wskazanego wyrażenia, następnie w parach, później grupach 4-osobowych, a na końcu 8-osobowych. Pracownicy Urzędu Gminy Dębno partycypacją publiczną określili jako „uzgadnianie stanowisk”, „współudział”, „uczestnictwo w podejmowaniu decyzji”, itp. Wszystkie sformułowania zostały zapisane przez trenerkę na tablicy. Prowadząca zajęcia zwróciła uwagę na występowanie trudności / barier związanych z partycypacją publiczną. Uczestnicy wymienili kilka z nich, m.in. niechęć do jakichkolwiek zmian, duży nakład pracy, obojętność społeczną, postawę roszczeniową. Możliwość przewidzenia trudności / barier przekłada się na lepsze opracowanie procesu wybranego problemu. Pracownicy urzędu pisemnie przygotowali to zagadnienie, posiłkując się przykładem lokalnym, jakim jest przekształcenie szkół.

Proces konsultacji społecznych to wartość zarówno dla sprawujących władzę i mieszkańców. W opinii uczestników szkolenia staje się okazją do pobudzenia kreatywności, ustalenia priorytetów, budowania pozytywnego wizerunku, aktywizacji i dowartościowania każdej ze stron.


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)