Europejskie Seminarium Polityczne w Strasbourgu

   

    Tegoroczne Europejskie Seminarium Polityczne „Integracja Europy” odbyło się w Strasburgu w okresie od 13 do 18 kwietnia. Spotkanie zorganizowane przez Międzynarodowe Dzieło Kolpinga skupiło 66 uczestników, członków Kolpinga z wielu krajów Europy. Polskich Kolpingowców reprezentowali Iwona Mruk, Regina Spałek, Adam Śmigielski oraz Michał Bochenek.
   
     Koordynatorem spotkania był P. Anton Salesny, który wraz z P. Gregorem Federhenem oraz P. Mathiasem Estreicherem wprowadzili uczestników spotkania w magiczny klimat europejskich instytucji: Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

   Uczestnicy strasbourskiego spotkania zatrzymali się w hotelu „Ciarus”, a w  każdym dniu seminarium brali udział w tematycznych wykładach, prowadzonych przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tematyka poszczególnych wykładów i konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące procesu integracji Europy, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, w wielu jej wymiarach: politycznym, prawnym, kulturowym i gospodarczym. Podczas każdej z konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i wymiany podglądów, w kwestiach procesów zachodzących w instytucjach odpowiedzialnych za kształtowanie polityki europejskiej oraz europejskiego wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie ciekawe okazały się rozwiązania prawne, stosowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Organ, którego sędziowie reprezentują państwa członkowskie Rady Europy, a które ratyfikowały międzynarodową Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, winien stać na straży postanowień wskazanego wyżej traktatu, tj. czuwać nad poszanowaniem praw i gwarancji takich jak: prawo do życia, do rzetelnego procesu sądowego w sprawach cywilnych i karnych, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do wyrażania opinii, do postępowania odwoławczego, do poszanowania mienia oraz do głosowania i kandydowania wyborach. Wyliczenie powyższych praw nie jest wyczerpujące, a wskazuje nadto na obszary, których Konwencja zakazuje. Są to m.in.: tortury oraz nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie, bezprawne pozbawianie wolności, dyskryminacja w korzystaniu z wolności i praw wymienionych w Konwencji, wydalenie przez państwo jego obywateli, kary śmierci. 
   
    Konferencyjne spotkania w Parlamencie Europejskim były także okazją do złożenia podziękowań osobom szczególnie zaangażowanym w pracy Międzynarodowego Dzieła Kolpinga oraz przedstawicielom unijnych instytucji.
Oprócz zajęć związanych z licznymi konferencjami tematycznymi w strasbourskich gmachach europejskich, uczestnicy Seminarium w drugim dniu spotkania zwiedzili stolicę Francji, a w szczególności paryski Senat. Urok Paryża (budząca się wiosenna przyroda dodatkowo ten urok podkreśliła. A i pogoda w tym dniu była piękna) i prestiż drugiej izby parlamentu na długo zapadł w pamięci Kolpingowców. Ponownie mogliśmy liczyć na profesjonalne zorganizowanie wycieczki, opiekę, patronat Fundacji Schumana , a także przekazanie historii i aktualnych informacji, które dotyczyły władz Francji. Władza ustawodawcza we Francji należy do dwuizbowego parlamentu, w którym głos decydujący ma Zgromadzenie Narodowe liczące 577 deputowanych, wybieranych bezpośrednio przez obywateli na 5-letnią kadencję. Senat liczy obecnie 343 członków, którzy są wybierani na 6-letnią kadencję przez elektorów powoływanych według skomplikowanego klucza przez lokalne władze departamentów Francji i niektóre instytucje centralne. Senat jest ciałem doradczym z bardzo ograniczonymi prerogatywami. Inicjatywa ustawodawcza we Francji należy niemal w całości do rady ministrów i prezydenta, aczkolwiek muszą oni stosować się do złożonej procedury legislacyjnej, obejmującej konieczność akceptacji projektów ustaw przed złożeniem ich w parlamencie.
   
    Tegoroczne, międzynarodowe spotkanie Kolpingowców w Strasbourgu było okazją nie tylko do poznania europejskich instytucji. Było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat kierunków działania związków Kolpinga w poszczególnych krajach.

   Polscy przedstawiciele zapamiętają na długo wspaniałych organizatorów i prowadzących spotkanie, pełnych pomysłów i energii członków Kolpinga z Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburga, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugali, Hiszpanii, Grecji, Finlandii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Rumunii, Ukrainy, Mołdawii, Słowacji,  Chorwacji i Albanii.

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)