Łączymy pokolenia - nowy projekt dla Seniorów rusza w Oświęcimiu!

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Oświęcimia rozpoczyna realizację projektu „ŁĄCZYMY POKOLENIA”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 -2013. Celem projektu jest aktywizacja ludzi starszych zmierzająca do integracji międzypokoleniowej oraz rozwój systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Oświęcim, obojga płci, którzy ukończyli 65 rok życia.

W projekcie wezmą również udział dzieci i młodzież, uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz wolontariusze grup charytatywnych parafii Gminy i Miasta Oświęcim. Projektowa aktywizacja seniorów odbywać się będzie poprzez rozwijanie form uczestnictwa osób starszych w edukacji i aktywności intelektualnej, wspieranie ich aktywności w życiu kulturalnym, promocję zdrowego stylu życia, naukę umiejętności korzystania z komputera oraz innych umiejętności związanych z funkcjonowaniem w „e-społeczeństwie”. Seniorzy będą mogli skorzystać z udziału w prelekcjach prowadzonych przez lekarzy różnych specjalności tj. np. kardiolodzy, geriatrzy, neurolodzy. Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, radą i pomocą będą służyć także pracownicy socjalni, pielęgniarki, psycholodzy. W ramach projektu, utworzono PUNKT KONSULTACYJNY DLA SENIORÓW, który będzie mieścił się w budynku Stowarzyszenia, w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej 1.

W ramach projektu zrekrutowana zostanie grupa osób, przedstawicieli parafialnych grup z terenu Gminy i Miasta Oświęcim, którzy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym i konsultacyjnym. Zostaną przeszkoleni w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Szkolenie będzie bezpłatne a uczestnicy projektu otrzymają podczas zajęć poczęstunek.

Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów oraz wolontariuszy do udziału w projekcie „ŁĄCZYMY POKOLENIA”. Realizacja projektu pozwoli przełamać stereotypy funkcjonujące w społeczności lokalnej dotyczące niskiej aktywności osób starszych, a także pomoże dokonać zmian w sposobie myślenia o starości wśród samych seniorów oraz dzieci biorących udział w projekcie. Projekt stwarza zatem unikalną możliwość tworzenia więzi międzypokoleniowych oraz nawiązywania trwałych relacji interpersonalnych.

Kontakt i zapisy:
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ul. Zagrodowa 1, 32-600 Oświęcim, tel. 796-422-559
Urszula Trojańska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)