Homilia ks. prałata Józefa Jakubca w ramach Zebrania Kontynentalnego Europejskiego Dzieła Kolpinga

Na zakończenie Mszy św. sprawowanej w ramach Zebrania Kontynentalnego Europejskiego Dzieła Kolpinga  w Krakowie jej główny celebrans ks. prałat Józef Jakubiec, prezes RK w Krakowie-N.Bieżanowie - w zastępstwie obu nieobecnych prezesów Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce - skierował do jego uczestników słowo duszpasterskie:

Drodzy Bracia i Siostry w Kolpingu,

Uczestnicy Europejskiego Zebrania Dzieła Kolpinga,

Pokój Wam. Nie lękajcie się. Błogosławimy Chrystusa Pana Zmartwychwstałego, że zgromadził nas w tym Wieczerniku Świętego Krzyża w Krakowie. Dziękujemy za umocnienie Słowem Bożym i Eucharystią.
Nasze braterskie spotkanie, refleksje, prace i modlitwy włączamy w wielkie czuwanie Kościoła na całej Ziemi przed Świętem Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza w Rzymie i w Krakowie. Jednoczymy się z naszymi Biskupami i Prezesami - szczególnie z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem i ks. kanonikiem Zenonem Myszkiem - którzy są obecni na uroczystościach beatyfikacji Jana Pawła II.
Z wiarą i nadzieją przeżywamy Święto Bożego Miłosierdzia. Jako uczniowie Zmartwychwstałego Chrystusa dziękujemy Bogu za nadzwyczajne znaki czasu na Niebie i na Ziemi. Są to znaki Boga Wszechmocnego, Stwórcy i Ojca Miłosiernej Miłości. My ludzie błogosławionego ks. Kolpinga wielbimy Boga za znaki zwycięstwa Życia i Pokoju. Za znaki autentycznej solidarności i braterstwa ludzi i narodów oraz troski o człowieka i o rodziny.
Jakże nie radować się, że żywą pamiątką Bożych znaków i pamiątką beatyfikacji Papieża Jana Pawła II będą te drzewa, które z miłością i nadzieją posadziliście w czterech miejscach na polskiej ziemi: w Oświęcimiu, Libiążu, Chełmku i w Krakowie. Ja osobiście bardzo dziękuję za drzewka posadzone przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w sąsiedztwie sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie. Ufamy, że będą rosły szczęśliwie i pięknie. Będą rosły Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Będą mówiły następnym pokoleniom: Pokój Wam. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie lękajcie się Chrystusa. Otwierajcie drzwi Chrystusowi. Otwierajcie swoje serca i domy na prawdę, miłość i pokój.
 Drodzy Bracia i Siostry,
 Oczekujemy tej dziejowej godziny 2 Niedzieli Wielkanocnej 1 maja 2011 roku, w której papież Benedykt XVI, następca św. Piotra w Rzymie, ogłosi Kościołowi i Światu: Jan Paweł II jest błogosławionym! Możemy liczyć na Jego modlitwy i orędownictwo przed Bogiem. Możemy wciąż wiele uczyć się od Jana Pawła II. Nowego Błogosławionego możemy prosić o nowe znaki Bożej Miłości wszędzie tam, gdzie panuje kłamstwo i nienawiść, gdzie wybuchają wojny, gdzie niesprawiedliwość, głód i krzywda. Będziemy błagać Błogosławionego Papieża Jana Pawła, aby przychodził z Nieba i mocą Ducha Świętego umacniał ludzi dobrej woli w wierze, nadziei i miłości. Jeszcze mocniej będziemy wołać: JEZU UFAM TOBIE!

(Ks. prałat Józef Jakubiec, proboszcz i kustosz sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie, prezes Rodziny Kolpinga w Krakowie - Nowym Bieżanowie)


Liebe Teilnehmer der Kontinentalversammlung des Europäischen Kolpingwerkes

Frieden sei mit Euch. Ihr sollt keine Furcht haben. Wir segnen unseren auferstandenen Jesus Christus, dass er uns in dieser Kirche versammelt hat, in der Kirche des Heiligen Kreuzes in Krakau. Wir bedanken uns dafür, dass wir mit dem Gotteswort und der Eucharistie gestärkt wurden.
Mit unserem brüderlichen Treffen, mit unseren Reflexionen, unserer Arbeit und zu unserem Gebet schließen wir uns der großen Wache der Kirche in aller Welt an vor dem Fest der Barmherzigkeit Gottes, besonders in Rom und in Krakau. Wir vereinen uns mit unseren Seelsorgern und Präsides, besonders mit dem Kardinal Stanislaw Dziwisz, die zurzeit bei der Seligsprechung von Johannes Paul II. in Rom sind.
Mit Glauben und Hoffnung erleben wir das Fest von Gottes Barmherzigkeit. Als Schüler des auferstandenen Christus bedanken wir uns bei Gott für die außergewöhnlichen Zeichen im Himmel und auf Erden. Das sind die Zeichen des Allmächtigen Gottes, des Schöpfers  und des Vaters der bramherzigen Liebe. Wir, die Menschen des seliggesprochenen Adolph Kolping verehren Gott für die Siegeszeichen des Lebens und des Friedens. Für die Zeichen der wirklichen Solidarität und der Brüderlichkeit von Menschen und Völkern und der Sorge um den Menschen und um die Familie.
Wir freuen uns, dass die Bäume, die Ihr mit Liebe und Hoffnung auf der polnischen Erde gepflanzt habt: in Oswiecim, Libiaz, Chelmek und Krakau zum lebendigen Zeichen und zur Erinnerung an der Seligsprechung vom Papst Johannes Paul II. werden. Ich persönlich bedanke mich für die Bäume, die Ihr in der Nähe des Johannes Paul II.-Gymnasium in der Nachbarschaft des Allerheiligsten Familie -Sanktuars in Krakau Nowy Biezanow gepflanzt Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
habt. Ich hoffe, dass sie schön und glücklich wachsen werden. Zum Lob Gottes und zum Nutzen der Menschen. Sie werden zu den Generationen sagen: Frieden sei mit Euch. Ihr sollt keine Furcht haben. Ihr sollt keine Furcht haben vor Gott, seinem Sohn und dem Hl. Geist. Ich sollt keine Furcht vor Christus haben. Ich sollt Christus die Tür öffen. Ihr sollt Eure Herzen und Häuser für die Wahrheit, die Liebe und den Frieden öffnen

Liebe Schwestern und Brüder. Wir erwarten den 2. Ostersonntag am 1.Mai 2011, wenn Papst  Benedikt XVI., der Nachfolger des Heiligen Petrus in Rom, der Kirche und der Welt verkündet: Johannes Paul II. ist seliggesprochen. Wir können auf sein Gebet und seine Fürsprache vor Gott rechnen. Immer können wir viel von Johannes Paul II. lernen. Den neuen Seliggesprochenen können wir um neue Zeichen der Gottesliebe überall dort bitten, wo Lüge und Hass herrschen, wo es Kriege gibt, wo die Ungerechtigkeit, Unrecht und  Hunger herrschen. Wir werden den seliggesprochenen Papst Johannes Paul II. bitten, dass er vom Himmel mit der Kraft des Hl. Geistes die Menschen im Glauben in der Hoffnung und Liebe stärkt. Wir werden noch stärker rufen:  Jesu wir vertrauen Dir.
(Prälat Jozef Jakubiec, der Pfarrer und Kustos des Allerheiligsten Familie Sanktuars in Krakau,
Präses der Kolpingsfamilie Krakau – Nowy Biezanow
Wort nach der Messe am Samstag dem 30.04. 2011 in der Kirche des Heiligen Kreuzes in Krakau)


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)